Serres Armero, Aitor

Postdoctoral Researcher
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Comparative Genomics Lab

+34 933160864
aitor.serres@upf.edu
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona