L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Andújar, C.; Faille, A.; Pérez-González, S.; Zaballos, J.P.; Vogler, A.P.; and Ribera, I. (2016). Gondwanian relicts and oceanic dispersal in a cosmopolitan radiation of euedaphic ground beetles. Molecular Phylogenetics and Evolution doi: 10.1016/j.ympev.2016.03.013

Sánchez-Fernández, D.; Millán, A.; Abellán, P.; Picazo, F.; Carbonell, J.A.; Ribera, I. 2015. Atlas of Iberian water bettles (ESACIB database). ZooKeys 520: 147-154. 


Sánchez-Fernández, D.; Abellán, P. 2015. Using null models to identify under-represented species in protected areas: A case study using European amphibians and reptiles. Biological Conservation 184(0): 290-299.


Rizzo, V.; Sánchez- Fernández, D.; Fresneda, J.; Cieslak, A.; Ribera, I. 2015 Lack of evolutionary adjustment to ambient temperature in highly specialized cave beetles. BMC Evolutionary Biology 15(10). Ruiz-Trillo, I.; Paps, J. (2015). Acoelomorpha: earliest branching bilaterians or deuterostomes? Organisms Diversity & Evolution: 1-9. Ahead of print