Estructura científica

A l’IBE hi ha vint-i-quatre grups de recerca, agrupats en cinc programes científics:

  • Biodiversitat animal i evolució, centrat en l’estudi de la biodiversitat animal des de la perspectiva de la filogènia i amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi de l’arbre de la vida.
  • Genòmica comparativa i computacional, en què la comparació dels genomes per mitjà de tècniques computacionals permet entendre’n les dinàmiques, reconstruir els processos evolutius que generen biodiversitat i estudiar les diferències entre genotip i fenotip a nivell d’individu i d’espècie.
  • Genòmica funcional i evolució, que aborda qüestions evolutives bàsiques com l’evolució de la multicel·lularitat, el desenvolupament, el creixement, la metamorfosi o l’oogènesi.
  • Genètica de poblacions, que estudia la diversitat dins d’una mateixa espècie per reconstruir els processos que van generar aquesta diversitat.
  • Sistemes complexos, que se centra en l’evolució dels sistemes complexos tan naturals com artificials amb l’objectiu de descriure’n patrons d’organització comuns.

 

Estructura administrativa

A més d’un director i dos vicepresidents, i un comitè executiu, l’IBE compta amb un consell administratiu i un comitè científic assessor.

Junta directiva

Tomàs Marquès-Bonet, director

Elena Bosch i Salvador Carranza, vicedirectors

 

Comitè executiu

Jesús Gómez-Zurita, coordinador del programa de Biodiversitat animal i evolució

Elena Casacuberta, coordinadora del programa de Genòmica funcional i evolució

Carles Lalueza-Fox, coordinador del programa de Genòmica comparativa i computacional.

Jaume Bertranpetit, coordinador del programa de Genètica de poblacions

Ricard Solé, coordinador del programa de Sistemes complexos

 

Gerència i secretaria

Anna Pérez-Lezaun

 

Consell directiu

L’estructura directiva principal de l’IBE està formada per dos representants de la UPF i del CSIC:

Antoni Bosch, catedràtic emèrit del Departament d’Economia de la UPF

Luis Calvo, coordinador institucional del CSIC a Catalunya

Enric Vallduví, vicerector de la UPF

Víctor Ramón Velasco, vicepresident d’Organització i Relacions Institucionals del CSIC

 

Comitè Científic Assessor

El formen sis experts científics reconeguts internacionalment en el camp de la biologia evolutiva. La tasca principal del comitè és assessorar l’IBE a l’hora de definir noves línies d’investigació i estratègies, així com d’atreure talent i enfortir científicament l’Institut. Els membres d’aquest comitè són:

Brian Charlesworth, de l’Institut de Biologia Evolutiva d’Edinburg

Anna Di Rienzo, de la Universitat de Chicago

Gonzalo Giribet, del Museu de Zoologia Comparativa i de la Universitat de Harvard

Puri López-García, de la Universitat de París-Sud/París-Saclay

Susanna Manrubia, del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB – CSIC)

Andrés Moya, de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València

Stuart Reynolds, de la Universitat de Bath

 

Bones pràctiques científiques

L’IBE, com la resta de centres del PRBB, s’ha adherit als codis de bones pràctiques científiques, que estableixen les normes i els estàndards de qualitat per als científics. En concret, s’ha adherit al Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB i a les declaracions de Montreal i Singapur. A més, forma part d’un grup de treball intercentres que pretén facilitar l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques. Les persones de contacte de l’IBE que formen part del grup són els investigadors Jose Luis Maestro i Elena Bosch, i l’adreça de contacte del grup intercentres és goodpractice@prbb.org

 

Programa de mentoria per a estudiants de doctorat

El programa de mentoria proporciona als estudiants una oportunitat per estar en contacte amb científics no vinculats directament a la seva recerca, perquè aquests els aportin una anàlisi objectiva del seu rendiment i creixement personal. Durant els estudis de doctorat, els estudiants es reuneixen una vegada a l’any amb els membres del grup. Prèviament, els estudiants i els investigadors principals de l’IBE hauran respost un qüestionari confidencial que ha estat dissenyat per detectar possibles desviacions en les expectatives professionals, l’avenç en la recerca, o en les relacions amb els supervisors i els companys. Un cop analitzades les respostes, s’organitzen trobades amb investigadors principals, per una banda, i amb estudiants, per una altra, amb la finalitat de millorar el rendiment dels doctorands i la relació professional amb els seus supervisors.

Coordinators: Josefa Gonzalez and Elena Casacuberta

Comissió de diversitat

Va néixer el 2015 a partir de la premissa que la diversitat millora el rendiment i potencia la creativitat, per la qual cosa és desitjable en qualsevol entorn laboral. L’IBE impulsa la diversitat en tots els àmbits i treballa activament per incrementar-la. Ho fa amb accions específiques, fins ara centrades en la paritat. Des que es va fundar, la Comissió ha treballat per 1) difondre la importància de la diversitat a la comunitat de l’IBE, 2) fer una radiografia de l’estat de la qüestió en matèria de diversitat de l’IBE, i 3) proposar mesures concretes per redreçar les tendències negatives.

Arran de les mesures proposades per la Comissió de diversitat, van incorporar-se al comitè científic assessor tres dones ―abans no n’hi havia cap―, i el percentatge de dones que van impartir docència en els seminaris de l’IBE va passar del 19% l’any 2013 al 50% el 2017. A més, l’any 2017 l’IBE va organitzar una jornada en matèria de gènere i ciència adreçada a tota la comunitat científica. Es va batejar amb el nom de Women in Evolution, i va consistir en dues parts: en la primera, es va estudiar l’estat de la qüestió; en la segona, científiques de primer nivell van debatre sobre el biaix de gènere a la ciència.

Coordinadors: Elena Casacuberta i Iñaki Ruiz

Grup d'estudiants

El constitueixen els estudiants de doctorat i de màster que fan recerca a l’IBE. Es va crear per proporcionar a la comunitat d’estudiants un fòrum on poder intercanviar les seves experiències i expressar les seves inquietuds, i en el qual poguessin contribuir a millorar el seguiment de les tesis doctorals i les condicions de treball per als estudiants actuals i futurs. La missió del grup d’estudiants es resumeix en els següents punts:

  • Representar la comunitat d’estudiants de l’IBE
  • Establir canals de comunicació actius entre les diverses àrees de l’IBE amb l’objectiu d’integrar els nouvinguts
  • Afavorir la participació activa en les activitats de l’IBE i la presa de decisions en qüestions relacionades amb l’Institut
  • Proporcionar formació per mitjà de l’organització de cursos, clubs de lectura, seminaris i simposis

El grup d’estudiants de l’IBE es reuneix de forma regular un cop al mes, i compta amb dos representants (escollits anualment, i seguint el criteri de la paritat). Actualment, els representants són la Clàudia Fontserè i l'Aitor Serres.