En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Calvete, O.; González, J.; Betran, E.; Ruiz, A.  2012. Segmental duplication, microinversion and gene loss associated with a complex inversion breakpoint region in Drosophila. Molecular Biology and Evolution 29 (7): 1875-1889.

Petrov, D.A.; Fiston-Lavier A.S.; Lipatov M.; Lenkov K.; González J. 2011. Population genomics of transposable elements in Drosophila melanogaster. Molecular Biology and Evolution 28(5): 1633-44


Fiston-Lavier, A.-S. C.; M.;Petrov, D. A.;González, J. 2011. T-lex: a program for fast and accurate assessment of transposable element presence using next-generation sequencing data. Nucleic Acids Research 39(6): e36-e36.