L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Ríos L.; Kivell T.L.; Lalueza-Fox C.; Estalrrich A.; García-Tabernero A.; Huguet R.; Quintino Y.; de la Rasilla M.; Rosas A. 2019. Skeletal Anomalies in The Neandertal Family of El Sidrón (Spain) Support A Role of Inbreeding in Neandertal Extinction. Scientific Reports. 9(1):1697 doi: 10.1038/s41598-019-38571-1


Olalde I.; Mallick S.; Patterson N.;…[ 106 authors]…Lalueza C.; Reich D. 2019. The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years. science. 363, Issue 6432, pp. 1230-1234 doi: 10.1126/science.aav4040


Gelabert P.; Ferrando-Bernal M.; De-Dios T.; Mattorre B.; Campoy E.; Gorostiza A.; Patin E.; González-Martín A.; Lalueza-Fox C. 2019. Genome-wide data from the Bubi of Bioko Island clarifies the Atlantic fringe of the Bantu dispersal. BMC Genomics. 20(1):179 doi: 10.1186/s12864-019-5529-0


Sunna Ebenesersdóttir S.; Sandoval-Velasco M.; Gunnarsdóttir E.D.; Jagadeesan A.; Guðmundsdóttir V.B.; Thordardóttir E.L.; Einarsdóttir M.S.; Moore K.H.S.; Sigurðsson Á.; Magnúsdóttir D.N.; Jónsson H.; Snorradóttir S.; Hovig E.; Møller P.; Kockum I.; Olsson T.; Alfredsson L.; Hansen T.F.; Werge T.; Cavalleri G.L.; Gilbert E.; Lalueza-Fox C.; Walser J.W.; III; Kristjánsdóttir S.; Gopalakrishnan S.; Arnadóttir L.; Magnússon Ó.Þ.; Thomas Gilbert M.P.; Stefánsson K.; Helgason A. 2018. Ancient genomes from Iceland reveal the making of a human population. Science. 360(6392):1028-1032 doi: 10.1126/science.aar2625


Rosas, A.; Rios, L.; Estalrrich, A.; Liversidge, H.; García-Tabernero, A.; Huguet, R.; Cardoso, H.; Bastir, M.; Lalueza-Fox, C.; de la Rasilla, M.; Dean, C. (2018) Response to Comment on ¿The growth pattern of Neandertals, reconstructed from a juvenile skeleton from El Sidrón (Spain). Science, 359(6380):eaar3820 doi: 10.1126/science.aar3820