L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Giner-Delgado C.; Villatoro S.; Lerga-Jaso J.; ...[ 10 authors ] ...; Lalueza C.; ...[ 3 authors ]...; Ferreti L.; Puig M.; Cáceres M. 2019. Evolutionary and functional impact of common polymorphic inversions in the human genome. Nature Communications . doi.10.1038/s41467-019-12173-x


Gelabert P.; Sandova-Velasco M.; Serres A.; de Manuel M.; Renom P.; ...[ 7 authors ]...; Ferrando M.; ...[ 5 authors]...; Navarro A.; Denq Y.; Dalén L.; Marquès Bonet T.; Zhanq G.; Antunes A.; Thomas M.; Lalueza C. 2019. Evolutionary History, Genomic Adaptation to Toxic Diet, and Extinction of the Carolina Parakeet. Current Biology. doi.org/10.1016/j.cub.2019.10.066


Gelabert P.; Ferrando-Bernal M.; De-Dios T.; Mattorre B.; Campoy E.; Gorostiza A.; Patin E.; González-Martín A.; Lalueza-Fox C. 2019. Genome-wide data from the Bubi of Bioko Island clarifies the Atlantic fringe of the Bantu dispersal. BMC Genomics. 20(1):179 doi: 10.1186/s12864-019-5529-0


de-Dios T.; Caroe C.; Sandoval-Velasco M.; Fregel R.;, Escosa R.; Aranda C,  Huijben S.;  Balloux F .; Gilbert M.T.; Lalueza-Fox C. 2019. Genetic affinities of an eradicated European Plasmodium falciparum strain. Microbilogy Society. doi: org/10.1099/mgen.0.000289


Sunna Ebenesersdóttir S.; Sandoval-Velasco M.; Gunnarsdóttir E.D.; Jagadeesan A.; Guðmundsdóttir V.B.; Thordardóttir E.L.; Einarsdóttir M.S.; Moore K.H.S.; Sigurðsson Á.; Magnúsdóttir D.N.; Jónsson H.; Snorradóttir S.; Hovig E.; Møller P.; Kockum I.; Olsson T.; Alfredsson L.; Hansen T.F.; Werge T.; Cavalleri G.L.; Gilbert E.; Lalueza-Fox C.; Walser J.W.; III; Kristjánsdóttir S.; Gopalakrishnan S.; Arnadóttir L.; Magnússon Ó.Þ.; Thomas Gilbert M.P.; Stefánsson K.; Helgason A. 2018. Ancient genomes from Iceland reveal the making of a human population. Science. 360(6392):1028-1032 doi: 10.1126/science.aar2625